סיכומים באזרחות לכיתה יא'
שם כיתה מקצוע
דין דם ודין קרקע יא אזרחות
חוקים המבטאים מורשת יהודית יא אזרחות
חוקים המבטאים את הלאום היהודי יא אזרחות
גישתה של מדינת ישראל כלפי המיעוטים החיים בה יא אזרחות
תפיסות שונות לציונות כפי שהן באות לידי ביטוי בשלוש גישות שונות לאופייה הרצוי של מדינת ישראל יא אזרחות
סוגי המדינות הלאומיות השונות יא אזרחות
הבדלים בין לאום לקבוצה אתנית יא אזרחות
ארבעת היסודות לקיומה של מדינה יא אזרחות
מדינה דתית לאומית סיכום יא אזרחות
© מבחנים, 2011-2012.