מקבץ שאלות חזרה לבגרות בספרות 
ביאליק
1. השיר "הקיץ גווע" מבטא תהליך של התרוקנות וירידה.
הסבר כיצד תהליך זה בא לידי ביטוי בשיר. בדבריך הסתמך על מבנה השיר ועל התמונות המתוארות בו.  (קיץ תשס"ב) 
2. "לבדי"  – השיר נכתב על רקע תמורות או אירועים שגרמו לערעור סדרי עולם. 
באילו תמורות או אירועים מדובר בשיר? הסבר את תגובות הדובר ואת עמדתו כלפיהם. באילו אמצעים מבטא המשורר את רגשותיו. (חורף תשנ"ט) 
3. "הקיץ גווע" – מה הם מראות הטבע או הנוף המתוארים בשיר, ואיזו משמעות מטפורית-סמלית יש למראות אלה. 
פרט והסבר את דבריך. (קיץ תשנ"ח) 
4. "הקיץ גווע"  -  א. תאר את התמונות המופיעות בשיר.
                          ב. הסבר מהי המשמעות של חילופי העונות בשיר. (קיץ תשנ"ז) 
5. "לבדי"  – תאר והסבר כיצד מתפתחים יחסי הגומלין בין הדובר לשכינה מבית לבית לאורכו של השיר.
בתשובתך התייחס גם לציורי הלשון ולתבניות לשוניות חוזרות או מנוגדות.  (קיץ תשנ"ה) 
6. "הקיץ גווע"  – השיר מבוסס הן על הדרגתיות והן על ניגודים קיצוניים. הסבר והדגם קביעה זו על שני חלקיה. את תשובתך בסס על:
- אוצר מילים
- תופעות של תחביר
- מבנה השיר
- הלכי הנפש במהלך השיר 
7. "והיה כי יארכו הימים" – בשיר יש נימה סאטירית. כיצד באה נימה זאת לידי ביטוי בשיר?
מה תפקידה של הסאטירה בשיר. (קיץ תשנ"ב) 
8. "הקיץ גווע"  – תאר את מבנה השיר ועמוד על הזיקה בין מבנה השיר והלשון הציורית שבו לבין משמעותו.
מהו תפקידו של הטבע בשיר זה . (תשנ"ח) 
9. השיר "לבדי" מציג יחס דו- ערכי (אמביוולנטי) כלפי השכינה. כיצד מתבטא הדבר בשיר? 
10. השיר "והיה כי יארכו הימים"  נכתב בראשית המאה העשרים. האם לדעתך המסר שלו עשוי להיות אקטואלי גם היום?  נמק את דעתך. 
11. מהם ייסוריו של המשורר (הדובר) עפ"י אחד השירים "הכניסיני תחת כנפך" או "לבדי". תאר את האמצעים האומנותיים העוזרים לבטא ייסורים אלה. 
12. . על פי בתים (ג' ו-ד') בשיר "והיה כי יארכו הימים"
"...
אז יבוא הרעב.
ושגא הרעב ונפלה......
האם לא נשמעה תרועת שופרו?"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
מהי עמדת הדובר כלפי הציפייה לבוא המשיח וכיצד מעוצבת עמד זו?   (חורף תשס"ב)
13. "והיה כי יארכו הימים" - השיממון, הגעגועים והרעב מעצבים את דמותו של האדם בשיר.
    א. הסבר את משמעות השיממון,הגעגועים והרעב.
    ב. הסבר את הקשר ביניהם.
     ג. מהו יחסו של הדובר לאדם בשיר כפי שבא לידי ביטוי באמצעות השיממון, הגעגועים והרעב?
14. "והיה כי יארכו הימים"  הציפייה למשיח בשיר מעוצבת באמצעות הסטירה. הסבר מהי
       סטירה וכיצד היא מעוצבת בשיר?
15. בשיר "והיה כי יארכו הימים"  מצויים ארמזים מקראיים רבים. הצג שלושה ארמזים 
    מקראיים והסבר את תרומתם לעיצוב השיר.
16. החתול, הזכוכית, העין ותל-האשפה הם אביזרים סמבוליסטיים בשיר "והיה כי יארכו 
    הימים"  . הסבר מדוע הם סימבוליסטיים ומהי תרומתם להבנת השיר.
      מבנה זה.

© מבחנים, 2011-2012.