שמואל א פרק כה 

אקפוזיציה נמסרים לנו פרטים על מקום, זמן, דמויות ורמזים מטרימים.
 
מקום - מדבר פארן
זמן- גזיזת הצאן
דמויות - אביגיל, נבל, דוד
 
רמזים מטרימים: 1. אביגיל יפה וחכמה.
2. שנבל הוא נבל, נבלה.
 
הדרכים בהם משתמש המחבר המקראי להצגת בקשת דוד כלגיטימית: 
1. נערי דוד דורשים לשלום נבל, ביתו כל אשר לו.
2. נערי דוד מציינים בפני נבל כי בקשתם קשורה לכך שזהו יום חג, כדי לרמוז שבקשתם יוצאת דופן ולא תחזור על עצמה.
3. דוד מכנה את עצמו "בנך" ואת שליחיו "עבדיך".
4. דוד מנמק את בקשתו באופן עקיף - בזמן שרועי נבל היו בכרמל דוד ואנשיו התנהגו אליו יפה ולא חסר להם כלום, שמרו והגנו עליהם.
5. דוד אינו מציין את רשימת הפרטים ואת הכמויות שאותן הוא מבקש מנבל אלא רק מציע שיעניק לו כראות עיניו.
 
תגובת אביגיל:
המחבר המקראי מעביר לקוראים בדרכים עקיפות את התרגשותם ואת זריזותה של אביגיל וזאת באמצעות רצף פעלים, חזרות ושימוש במשפטים קצרים.

© מבחנים, 2011-2012.