סיכום שמואל א פרק ל"אהאירועים המתוארים בפירקנו הם התגשמותה של נבואת שמואל לשאול בפרק כ'ח.

 

שלושה מהמנהגים שרווחו בתקופת המקרא בנוגע ליחסו של העם הכובש כלפי העם הנכבש:
1.לכרות את ראשו של מלכו או של מנהיגו הצבאי של העם הנכבש בסמל לניצחון.
2. לקחת את כליו של המלך או המוביל המלחמה של העם הנכבש ולהניחם במקדש המיועד לאל.
3. לפשט את החללים של העם הנכבש - לפשוט מעיליהם את מדיהם חגוריהם וכלי נשקם.
 
תושבי יבש גלעד מסכנים את חייהם למען שאול ובניו כדי לגמול לשאול טובה על שנחלץ לעזרתם ואצילם מנחש העמונים, שרצה לשעבדם ולהטיל בהם פגם - כריתת עינם הימנית.
 
הגרסאות למות שאול:
קיימות שתי גרסאות למות שאול.
1. לפי שמואל א' פרק ל"א, ביקש שאול מנושא כליו שישלוף את חרבו וידקור אותו בה וכאשר נושא כליו סירב נפל שאול על חרבו ונושא כליו אחריו.
2. לפי סיפור הנער העמלקי שמואל ב' פרק א' לא נזכר כלל נושא הכלים, לדברי העמלקי ביקש שאול ממנו שייפגע בו כדי לא ליפול בידי הפלשתים, הנער העמלקי מילא את בקשתו האחרונה של המלך.
 
קיימות שתי שיטות לפתרון כפל הגירסא:
1. השיטה הביקורתית רואה בכל הסיפורים כפוליים, שילוב עריכתי של סיפורים שונים שעמדו לפני העורך, או של מקורות שונים שמנסה לחבר.
2. השיטה ההרמוניסטית, מחפשת דרך לראות איך סיפורים חוזרים משלימים זה את זה ולא חוזרים זה את זה.

© מבחנים, 2011-2012.