משפט מורכב 

הפועל נמצא אחרי ה"א הזיקה מנתח תמיד בנושא+נשוא

ה"א הזיקה פותחת פסוקית לוואי.

פסוקית שבאה באמצע נקראת פסוקית לוואי.

.פסוקית שבאה לפני העיקרי נקראת פסוקית משלימת פועל 


© מבחנים, 2011-2012.