סיכום מלכים א פרק ומלכים א פרק ו החלום בגבעון ומשפט שלמה :

בניית בית המקדש  
שלב הבניה באבן -'א(   ):' י
שלמה החל את בניית בית המקדש בשנה הרביעית למלכותו בחודש זיו (אייר). הבית שבנה שלמה היה מורכב מההיכל (ארבעים אמה , ) הדביר 
(עשרים אמה) והאולם (עשר אמות). "סה כ היה אורך חלקו העיקרי (ההיכל והדביר) ששים אמה, ויחד עם האולם היה אורכו שבעים אמה ורוחבו 
עשרים אמה   .
דבר ה' אל שלמה "י( א   ):ג" י- 
לאחר סיום שלב הבניה העיקרי אמר ה' לשלמה כי בית המקדש יתקיים וה' ישכון בתוכו אם ישמור ללכת בדרך ה   .'
  
שלב הבניה והציפוי בעץ ד"י( ח" י-   ):
עם סיום הבניה באבן ציפה שלמה את הכל בעצי ארזים וברושים עד ש"אין אבן נראה   ".
  
הארון והכרובים בדביר "י( ט- ח" כ   ):
לאחר העץ בא תור הזהב הטהור ("זהב סגור") שבו ציפה שלמה את הבית   .
בתוך הדביר שם את ארון ה' והכין כרובים חדשים (הכרובים שבמקדש היו גדולים מהכרובים שבמשכן). שני הכרובים תפסו את כל רוחב 
הדביר, כשכנפיהם מצד אחד נוגעות אחת בשניה ומצד שני נוגעת כל כנף בקיר הדביר   .
  
קישוטי קירות, פתחים, דלתות וסיום בניית הבית "כ( ט ח" ל-   ):
הפתחים, המזוזות והדלתות היו עשויים מעצי שמן או ברושים ומקושטים במקלעות ועוד   .
בניית הבית הסתיימה בשנה האחת עשרה למלכות שלמה, בירח בול, הוא חודש חשוון

 


© מבחנים, 2011-2012.