שמות פרק ו 

תשובת ה' למשה וחידוש שליחותו אל העם ואל פרעה  
  
* על טענת משה בסוף הפרק הקודם "( למה הרעתה לעם הזה למה זה שלחתני )"  ענה ה' למשה: הבטחת הגאולה לא בטלה וגם שליחותך 
לא בטלה, אלא כל מה שקורה הוא חלק מהתכנית האלקית. עכשיו תראה מה שאעשה לפרעה – דבר שיגרום לו לשלח את העם   .
* 'ה  אמר למשה: "אני ה "'  שפירושו   :
1. אני נאמן לשלם שכר   .  
2. אני נאמן לקיים הבטחות, ואני אקיים את הבטחתי לאבות   .
  
* ה' אמר למשה, שילך בפעם השנייה לעם, ויאמר להם שה' יקיים את הבטחותיו לאבות   , 
   כלומר:  א. יוציא את העם ממצרים ויביאם לארץ.     ב. יעניש את המצרים   .
  
ה* ' אמר למשה את 5 לשונות הגאולה (והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, והבאתי   .)
  
* העם לא קיבלו את דברי משה, מקוצר רוח ומעבודה קשה   .
תגובת ה' למצב זה אינה שליחה נוספת של משה אל העם ומציאת דרכים חדשות לגרום לבני ישראל להאמין בשליחות משה, אלא 
להתחיל מיד במעשה ולפנות אל פרעה   .
* 'ה אמר למשה שילך בפעם השנייה לפרעה כדי שישלח את העם   . 
* משה ענה (בקל וחומר): אם בני ישראל לא רצו להקשיב לי, אז איך יקשיב אלי פרעה, ובפרט שאני ערל שפתיים (אטום שפתיים, מגמגם   . )
  
בעקבות דברי משה,  צרף 'ה את אהרון למשה, ושלח אותם אל פרעה   . )ג"י:'ו (
לאחר מכן בא פירוט אילן היוחסין של משה ואהרון (פסוקים י ד" -   .)ח"כ
  
פסוקים כ"ט-ל' חוזרים ומזכירים שה' ציוה את משה ללכת לפרעה ואת חששו של משה, כשתשובת ה' לכך מופיעה בפרק הבא

© מבחנים, 2011-2012.