שמות פרק כד 

כריתת הברית ועלייתו של משה להר למשך ארבעים יום  
 
*רש"י אומר שפרשה זו נאמרה לפני עשרת הדברות, ובקשת ה' ממשה (שיעלה להר) הנזכרת בפרקנו בפסוק א' היתה ב-ד' בסי וןו . (ויש 
אומרים שמעשה כריתת הברית הנזכר בפרק זה היה אחרי עשרת הדברות   ).
  
*משה עלה להר וירד, ואמר לעם את מצוות פרישה (מאשה) והגבלה (לא להתקרב להר סיני , ) ואת כל המשפטים 7(  מצוות בני נח, שבת, 
כיבוד הורים, פרה אדומה ודינין שניתנו להם במרה 'ג-'א( )   ). 
  
משה כתב את דברי ה (' מבראשית עד מתן תורה, ומצוות שנצטוו במרה) ( 'ד ).    
  
ב-ה' בסיוון בבוקר בנה משה מזבח ו-12 מציבות, ושלח את נערי בני ישראל (הבכורות) להקריב עולות. לאחר מכן קרא לעם מספר הברית
(מבראשית עד מתן תורה ומצוות שקיבלו במרה , ) וזרק דם על העם -'ה(   ).'ח
  
* אהרון, נדב ואביהוא ו-70 הזקנים עלו לכוון ההר (אנשים אלה נקראו "אצילי בני ישראל") יחד עם משה, ראו את ה' ואכלו (זהו חטא של 
זלזול בכבוד ה'). ה' לא רצה להענישם כאן בשמחת התורה, ולכן הענישם בהמשך (נדב ואביהוא נענשו בחנוכת המשכן, והזקנים בחטא 
המתאוננים) ( "י-'ט א   ).
  
* בני ישראל אמרו למשה לאחר ששמעו את "כל דברי ה' ואת כל המשפטים": "כל  הדברים אשר דבר ה' נעשה , " ובטקס הברית עצמו 
אמרו "כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע   ".
  
*פסוק י ב"  התרחש לאחר מתן תורה ה. ' אמר למשה לעלות להר לארבעים יום כדי לקבל את התורה. משה עלה להר, הענן כיסה את ההר 
ששה ימים, ורק ביום השביעי קרא ה' למשה מתוך הענן. (מראה כבוד ה' כאש אוכלת, משה נכנס לענן ושהה שם 40 יום ב"י) ( ח"י-   ).
  
ישנה מחלוקת אם ששה ימים אלו הם בתחילת ה-40 יום (לאחר מתן תורה , ) או שהם מא' בסיוון עד שבועות (לפני מתן תורה  

 


© מבחנים, 2011-2012.