זכויות האדם והאזרחזכויות האדם והאזרח
כבוד האדם – הזכות של כל אדם בעולם לחיות בכבוד. זכות זו מבטאת את החופש שיש לאדם לחיות כרצונו, לגור בכל מקום שיבחר, לאשכול ולהתלבש לפי טעמו, לבחור תא ידידיו ואת מקצועו, לעסוק בתחביביו בשעות הפנאי ולקבל הגנה על גופו, נפשו, רכושו וכבודו, כדי שלא יושפל יעונה וייפגע.
כבוד האדם בא לבטא את המקום המכובד והמיוחד, שהאדם תופס בעולם בהשוואה ליצורים אחרים. האדם מצטיין בכישורים ובתכונות, הנותנים לו שליטה ביקום, כלומר שליטה על בעלי החיים ועל איתני הטבע. כל בני האדם נבראו בדמותו של אלוהים ושאין אדם אחר עליון על חברו.

זכויות האדם - זכויות אלה נובעות מיחס של כבוד אל האדם. ג'ון לוק לפי תורתו, מקורן של זכויות יסוד אלה הוא באדם עצמו. הן נובעות מן האדם באשר הוא אדם ואינן פרי של הענקה מבחוץ, כלומר הן אינן מוענקות על ידי השלטון או על ידי גוף חיצוני אחר. ג'ון לוק מכנה את הזכויות האלה השם "הזכויות הטבעיות":
הזכות לחיים – זכותו של כל אדם לחיות בלי שיפגעו בו או יאיימו להורגו.
הזכות לחירות – זכותו של כל אדם לחיות את חייו כאיש חופשי, לא להיות משועבד, לא להיאסר ללא משפט, לנוע בארצו ומחוצה לה כרצונו, לבטא את דעותיו באופן חופשי, לעבוד במקצוע על פי בחירתו ולחיות לפי אמונתו.
הזכות לקניין – זכותו של כל אדם להיות בעל רכוש, אין לפגוע ברכושו או לקחת ממנו ללא אישור או ללא משפט.

במהלך ההיסטוריה הצטרפו לזכויות הטבעיות זכויות נוספות. אחת החשובות שבהן היא הזכות לשוויון בפני החוק. כלומר זכותם של כל בני האדם ליחס שונה מצד השלטון במדינה. אפשר למצוא את רשימת זכויות האדם בשלושה מסמכים חשובים:
א.הכרזת העצמאות של ארה"ב 1776.
ב.הצהרת זכויות האדם והאזרח בצרפת 1789.
ג.ההכרזה לכל באי העולם בדבר זכויות האדם, האו"ם 1948.

הזכות לחירות – אחת מזכויות היסוד החשובות של האדם. החירות של כל אדם לעשות כרצונו איננה בלי מוגבלת. אדם החי במסגרת חברתית כלשהי, למשל במדינה איננו יכול ליהנות מחירות מוחלטת, מפני שהחירות מוחלטת שלו עלולה לפגוע בזולתו. זכות לחירות מקיפה תחומי חיים שונים:
א. חופש אישי – כל אדם זכאי להיות חופשי. אין להגביל את חירות האדם במאסר או בכל דרך אחרת שלא על פי החוק.
ב. חופש הביטוי וההבעה.
ג. חופש המצפון והדת.
ד. חופש הדעה והמידע.
ה. חופש ההתארגנות וההתאגדות.
ו. חופש התעסוקה.
ז. חופש התנועה.


© מבחנים, 2011-2012.