סיכום על The Road Not TakenThe Road Not Taken / Robert Frost Literary Analysis Summay 
 
The poem opens with the speaker telling us of how he once stood before two diverging roads, trying to decide which road to continue his travels on. In order to avoid making a mistake of choice, the speaker took a long time thinking over his decision and even tried to see where one of the roads led. However, this proved impossible because the road "bent" and the view was blocked by bushes and trees growing on its side.
 
Each road is a metaphor. The roads represent new ways of life, choices to be made, possibilities and opportunities for the future.
The undergrowth represents the obstacles and other difficulties of daily life which trip us up and distract us from our goal.
 
The idea that both roads were pretty much the same is found in stanza 1 :" just as fair" and in stanza 2 : "both that morning equally lay". The speaker finally chose the other road (not the one he looked down) because "it was grassy and wanted wear."
Something "grassy" is associated with being green- new, fresh, wild, untamed, original and inexperienced. The speaker chose a way few people before him had tried out. This idea is also supported by the words "wanted wear" (stanza 1). We may presume that the speaker is an adventurer, a non-conformist. However, he is not light-headed, having given much thought to his decision. He is not afraid of difficulty. It would have been easier to go the way others had. In any case, however, whatever choice the speaker made, the newness was there for him .The words "no step had trodden black" refer to both ways. The speaker made his decision easier by comforting himself with the thought that maybe one day he could try out his other option. At the same time, however, he realizes the impracticality of this thought.
 
The poem raises the question of whether choices are irrevocable, whether it is possible to do at a later stage what we gave up in the past.
We should think of the issue of regret. Is it natural? How much time and energy should we spend on it and maybe we should simply deal with our choices in the best possible way.
 
The tone of the poem is negative and pessimist. Instead of talking about what he has gained and achieved he thinks about how life could have been different had he chosen the other path. This is why the poem is called "The Road Not Taken".
At the time of writing (the present) the speaker can only guess as how he will feel in the future. All the speaker is certain about is that he will regret ("sigh") not having being able to experience both choices. 
Note the repetition of lines "two roads diverged ..." This gives us the feeling of coming full circle- past actions find their consequences in the future. The word "I" is repeated in the third stanza to convey the idea that a person's free choice decides his fate and that's what makes the difference.
 
The Road Not Taken
תרגום לעברית
 
Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;
 
Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim
Because it was grassy and wanted wear,
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same
 
And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I marked the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way
I doubted if I should ever come back.
 
I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I,
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.1

 
הדרך שלא בחרתיה
 
מאת: רוברט לי פרוסט 
 
שתי דרכים התפצלו ביער מצהיב,
 
ואני הצטערתי על שאיני יכול את עצמי בשתיהן להציב.
 
זמן רב עמדתי שם, הרי טיילתי אני לבדי,
 
והתבוננתי באחת הרחק-הרחק ככל יכולתי.
 
בין הסבכים היה מקומה
 
ושם גם התעקמה.
 
אזי הסבתי מבטי אל הדרך השניה, למען ההגינות,
 
אולי לה יש את היתרון הטוב יותר- זה יעזור בהתלבטות.
 
כל זאת אני אומר בניגוד למטיילים האחרים
 
אשר עבורם השבילים נראו בדיוק אותו הדבר- ולא שונים.
 
 
 
ושתי הדרכים היו שוות ערך אותו בוקר
 
איש לא דרך על העלים שנשרו עליהן
 
הו, לו רק יכולתי לשמור את הראשונה ליום אחר!
 
ולמרות הידיעה שכל דרך מובילה לדרך נוספת,
 
אני בספק אם כדאי לי לחזור אי פעם, לזו הנכספת.
 
 
 
אני אמור לומר זאת עם אנחה,
 
דורות על דורות לאחר אותו יום זכור לרעה- או טובה.
 
שתי דרכים התפצלו ביער מצהיב, ואני-
 
אני בחרתי בזו הנבחרת פחות,
 
וזה עשה את כל ההבדל.
 

 


© מבחנים, 2011-2012.