שאלות חזרה לקראת מבחן הבגרות בתולדות האמנותשאלות חזרה לקראת מבחן הבגרות בתולדות האמנות

 

העת העתיקה:

מצריים:

 

1. ציור מצרי

א. בחר שני נושאים בציור המצרי, בכל אחד מהם תאר את הנושא ואת משמעותו

ב. הסבר ארבעה מעקרונות הציור המצרי

 

2. קבורה במצריים העתיקה

א. הסבר את היחס למוות ואת חשיבותו של נושא הקבורה במצריים העתיקה

ב. תאר את התפתחות מבני הקבורה במצריים העתיקה (ללא מקדשי הקבורה של

רעמסס ה2 וחתשפסות) בתשובתך התייחס למיקום הקבר בתוך מבנה הקבורה.

 

3. פסלי רעמסס

א. ציין היכן ממוקמים הפסלים

ב. הסבר ארבעה מעקרונות הפיסול המצרי

ג. תאר את פסלי רעמסס השני, והסבר כיצד העקרונות שציינת בסעיף ב' באים לידי ביטוי

בפסלים אלו.

 

4. פיסול במצריים העתיקה

א. ציין שני עקרונות בעיצוב דמויות המלך בפיסול המצרי

ב. ציין והסבר שלוש דרכים שבאמצעותן משתקף מעמדו של המלך בפיסול המצרי.

 

5. מבני הקבורה במצריים

א. ציין בקצרה את התפתחות מבני הקבורה במצריים העתיקה

ב. הסבר כיצד משקפים מבני הקבורה את החברה המצרית ואת האמונה המצרית

 

6. הציור המצרי

א. בציור המצרי עובדים לפי קאנון. הסבר מהו קאנון ותאר איך מוצגת הדמות לפי

חוקי הקאנון

ב. בחר נושא אחד בציור המצרי – הבא דוגמא לציור המתייחס לנושא זה.

ג. תאר עיקרון אחד בציור המצרי (שלא מתוך הקאנון) והדגם איך הוא בא לידי ביטוי

בציור שבחרת בסעיף ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יוון

 

1. ניקה

א. מי היא ניקה? פרט

ב. ציין לאיזו תקופה שייך הפסל "ניקה מסמותרקי" והסבר שני מאפייני סגנוניים של

התקופה, כפי שהם באים לידי ביטוי בפסל.

ג. ציין איזה תנועה מוצגת בפסל וכיצד היא נוצרת

 

2. פסלי גמלון

א. בפסלי הגמלון שבמקדש זאוס מתוארת סצנת קרב – מיהן הדמויות בסצנה ומה הן

מייצגות.

ב. לאיזה תקופה שייכים פסלים אלו ובמה הם שונים משאר הפיסול בתקופה זו?

 

3. דמויות נשיות בפיסול היווני

הקורה, אתנה פרתנוס וונוס ממילו

א. לאיזה סגנון שייך כל אחד משלושת הפסלים

ב. תאר את התפתחות פסלי דמויות הנשים, בתשובתך התייחס להבעה, לתנועה,

לחלל ולקרבה למציאות

 

4. הפרתנון

א. תאר את המבנה על כל חלקיו האדריכליים

ב. ציין לאיזה סגנון אדריכלי שייך המבנה

 

5. פיסול יווני – זאוס/פוסידון והגאלי הממית את עצמו

א. ציין לאיזו תקופה שייך כל אחד מהפסלים

ב. השווה בין שני הפסלים מהבחינות הבאות: הבעה, פריצה לחלל, חומרים, עיצוב

הגוף, איך מוצגת הדמות הראשית

 

6. פיסול ביוון

א. בחר פסל ארכאי. ציין את שמו

הסבר שני מאפיינים ארכאיים בפסל

ב. בחר פסל קלאסי. ציין את שמו

הסבר שני מאפיינים קלאסיים בפסל

ג. בחר פסל הלניסטי. ציין את שמו

הסבר שני מאפיינים הלניסטיים בפסל

 

7. סגנונות בנייה ביוון

א. מהם הסגנונות

ב. ציין מהם ההבדלים בין שלושת סגנונות הבנייה

ג. ציין שימושים נוספים למקדש והסבר היכן נערכו הטקסים ביוון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רומא:

 

1. פיסול רומי בעקבות פיסול יווני – נושא הרומח ואוגוסטוס מפרימה פורטה

א. הסבר כיצד כל אחת מהדמויות משקפת את החברה שלה בתקופתה

ב. תאר שני מאפיינים שבהם ניכרת השפעת הפסל היווני על הפסל הרומי

ג. תאר שני הבדלים בין הפסלים

 

2. נושא הרומח ואוגוסטוס מפרימה פורטה

א. ציין לאיזה תקופה שייך כל אחד מהפסלים

ב. הסבר שלושה מעקרונות הפיסול של התקופה שבה נוצר הפסל "נושא הרומח", הבאים

לידי ביטוי בפסל זה

ג. השווה בין הפסלים מהבחינות הבאות: נושא הפסל ומטרתו, לבוש , תנוחה, ומידת

הקרבה למציאות

 

3. הפנתאון

א. תאר את מבנה הפנתאון – מבפנים ומבחוץ

ב. הסבר מקור השראה אחד של המבנה

ג. תאר שני חידושים אדריכליים במבנה

 

4. אמנות בשירות השלטון בתקופה הרומית

א. ציין את שמן של שתי יצירות שונות מהתקופה הרומית, מתחום הפיסול או

האדריכלות, שבהן בא לידי ביטוי כוחו של השלטון

ב. תאר כל אחת מהיצירות, ובכל אחת מהן הסבר כיצד כוחו של השלטון בא לידי ביטוי

 

5. החידושים האמנותיים של רומא

א. תאר שני חידושים שהכניסו הרומים לשימוש באדריכלות, הסבר ותן דוגמא למבנה

הבנוי באמצעות החידושים הללו

ב. אחת מהדרכים לתאר את הקיסר הייתה באמצעות פרוטמה. הסבר מהי פרוטמה ואיזה

מאפיין אמנותי רומי היא מייצגת. למה מאפיין זה הפך להיות חשוב בתרבות הרומית?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ימי הביניים:

 

האמנות הביזנטית

1. תהלוכת הקיסר יוסטיניאנוס

א. ציין מהו האירוע המוצג בפסיפס

ב. תאר את הקיסר ואת פמלייתו, הסבר את משמעותם של שניים מהסמלים המתוארים

בפסיפס

ג. הסבר שלושה מאפיינים של הציור הביזנטי, הבאים לידי ביטוי בפסיפס.

 

2. ציורים מהתנ"ך על קירות כנסיות – אברהם ושלושת המלאכים

א. תאר מהו הסיפור המתואר בפסיפס

ב. תאר סיפור דומה לסיפור המוצג בסצנה זו – מתוך הברית החדשה

ג. הסבר מדוע מופיעים ציורים מתוך סיפורי התנ"ך על קירות של הכנסייה הנוצרית

 

האמנות הרומנסקית

1. מבנה הכנסייה הרומנסקית

א. הסבר את מקור השם - רומנסק

ב. הסבר למה נקראת הכנסייה הרומנסקית – "הכנסייה הלוחמת"? במי "נלחמת"

הכנסייה?

ג. ציין שלושה עקרונות של הבנייה הרומנסקית

 

2. תיאורי יום הדין בטימפנון

א. הסבר מהו טימפנון, באיזה חלק של הכנסייה הוא נמצא ומדוע דווקא שם

ב. כיצד מוצגת דמותו של ישו בטימפנון יום הדין?

 

האמנות הגותית

1. מבנה הכנסייה הגותית

א. הסבר את מקור השם – גותיקה

ב. הסבר למה נקראת הכנסייה הגותית – "הכנסייה המנצחת". כיצד בא לידי ביטוי

ה"ניצחון" של הכנסייה הגותית?

ג. ציין שלושה עקרונות של הכנסייה הגותית

 

2. העיטורים בכנסייה הגותית

א. ציין שני עיטורים הנמצאים בחזית הכנסייה – הסבר את הקשר בין העיטור ומיקומו

ב. ציין שני עיטורים נוספים המקשטים את הכנסייה הגותית

ג. ציין מה הייתה הבעיה האדריכלית של הכנסיות האלה וכיצד פתרו אותה

 

3. התפתחות מבני הכנסייה

תאר את התפתחות מבני הכנסייה מימי רומא ועד הכנסייה הגותית. עמוד על ההבדלים

וההתפתחויות בין המבנים.

 

4. השוואה בין הכנסייה הגותית והרומנסקית

ערוך השוואה בין שתי סוגי הכנסיות. בתשובתך התייחס לקריטריונים הבאים:

סוג הקשת, ממדי הכנסייה, האור, גובה המבנה, הכינוי ש"נדבק" למבנה ולמה

 

 

 

 

 

 

הרנסנס:

הרנסנס המוקדם

 

1. "השילוש הקדוש"

א. הסבר את משמעות שמה של היצירה

ב. בחר שניים מעקרונות הרנסנס והסבר כיצד הם באים לידי ביטוי ביצירה.

ג. תאר את החלק התחתון של היצירה, והסבר את משמעות הכתובת

 

2. "תשלום המס"

א. תאר את הסיפור שמתאר הציור

ב. הסבר מהי פרספקטיבה

ג. ציין אילו סוגי פרספקטיבה נמצאים ביצירה זו. הסבר איך יוצר הצייר את תחושת העומק

בציור המתאר נוף טבעי.

 

3. "אלגוריית האביב"

א. הסבר מהי הסצנה המתוארת ביצירה, מיהן הדמויות ומה המקור לתיאור זה

ב. בחר שניים מעקרונות הרנסנס והסבר כיצד הם באים לידי ביטוי ביצירה

ג. הסבר מדוע אפשר לראות בדמותה של וונוס הקבלה לדמותה של מריה בציור זה. לפי מה

אפשר לזהות את הדמות המרכזית כוונוס ולפי מה אפשר לזהות אותה כמריה (אימו של

ישו)?

 

4. האדם במרכז – הומניזם – עקרון חשוב בתקופת הרנסנס

א. הסבר במה יבוא לידי ביטוי עקרון זה בציור?

ב. תאר "טריקים" של אמנים המציגים בציוריהם תיאורי קדושים ללא ההילות. כיצד נוצר

הרושם של הקדושה בכל זאת? הדגם באמצעות שתי יצירות.

 

פיסול ברנסנס המוקדם:

1. דוד – של דונטלו ושל ורוקיו

א. תאר את הסצנה שמציגים שני הפסלים

ב. הסבר כיצד באים לידי ביטוי שני עקרונות מהתקופה בפסל דוד של דונטלו

ג. ערוך השוואה בין שני הפסלים, התייחס למושגים הבאים: התנוחה, הגיל המתואר, עיצוב

הדמות, החומר והטכניקה, במה בא לידי ביטוי המאפיין "חזרה ליוון ורומא" בכל אחד

מהפסלים

 

 

הרנסנס בשיאו – מיכלאנג'לו ורפאל

 

1. סצנת הפיתוי והגרוש מגן עדן – מיכלאנג'לו – פרסקו.

א. תאר את הסיפור מאחורי הסצנה והסבר מה היה החידוש של מיכלאנג'לו בתיאור זה.

ב. הסבר מהו פרסקו – תאר את שלבי הטכניקה.

ג. הסבר כיצד בא לידי ביטוי העקרון האדם במרכז בציור זה.

 

2. הפייטות של מיכלאנג'לו

תמונה מס' 7 – הפייטה היפה ותמונה מס' 8 - הפייטה הפלורנטינית

א. הסבר את המילה "פייטה"

ב. ערוך השוואה בין שתי הפייטות – התייחס בתשובתך למושגים הבאים:

הדמויות שבפסל, הדמות המרכזית, צורת הקומפוזיציה, רמת הגימור של הפסל

ג. הסבר מדוע מוצגת מריה בפייטה היפה כשהיא כל כך צעירה וכל כך מאופקת.

 

 

3. דמותה של מריה

אלגוריית האביב - של בוטיצ'לי והמדונה של החוחית – של רפאל

 1. הסבר מהי מריה וכיצד ניתן לזהות את דמותה? מהם הסמלים המתלווים לדמות זו?

 2. הסבר כיצד מציג כל אחד מהאמנים את מריה עמוד לפחות על שני הבדלים.

 3. הסבר כיצד מציג כל אחד מהאמנים את עיקרון האדם במרכז ביחס לדמותה של מריה.

 

הבארוק:

 

1. עקדת יצחק

היצירות "עקדת יצחק " – פסיפס בקיר אשר בסנט ויטלה, ו"עקדת יצחק"- רמברנדט

א. הסבר כיצד מתואר סיפור העקדה בכל אחת מהיצירות. התייחס למושגים הבאים:

הסיפור, הצגת הדמויות (יחס למציאות), קומפוזיציה וצבעוניות.

ב. הסבר כיצד מבטאת כל אחת מהיצירות את תקופתה – מאפיינים סגנוניים של התקופה

הבאים לידי ביטוי ביצירה

 

2. דמותו של דוד – דונטלו מול דוד וגוליית של קרווא'ג'ו

א. תאר את הסצנה שמציגות כל אחת מהיצירות

ב. כיצד כל אחת מהיצירות משקפת את תקופתה – ציין שני מאפיינים מכל תקופה הבאים

לידי ביטוי ביצירה

ג. קרווג'ו מעביר דרך יצירתו גם מסר חברתי – הסבר מהו המסר וכיצד הוא מעביר את

המסר הזה

 

3. תיאור היום יום.

א. בחר יצירה המתארת פעילות יום-יומית מתקופת הבארוק, ציין את שם היצירה ואת

שם האמן

ב. הסבר כיצד מתוארת הפעילות היום יומית.

ג. ציין מאפיין אחד של הבארוק הבא לידי ביטוי ביצירה – הסבר

 

4. "הארתו של פאולוס"

א. מהו הסיפור שלפיו צייר קרוואג'ו את היצירה

ב. תאר שני מאפיינים של התקופה הבאים לידי ביטוי ביצירה

ג. תאר שני מאפיינים ליצירותיו של קרוואג'ו הבאים לידי ביטוי ביצירה.

 

 

5. היצירה "שואב המים מסביליה" והיצירה "שיעור במוזיקה"

 1. הסבר כיצד כל אחד מהאמנים מתאר את הפעילות היומיומית.

 2. ציין מאפיין אחד של הבארוק בכל אחת מהיצירות (סך הכל – שני מאפיינים), הסבר והדגם.

 

6. דמות האמן – כיצד מציג את עצמו האמן בשלושת היצירות הבאות:

דוד וגוליית – של קרוואג'ו

סדנת האמן – ורמיר

לאס מנינס – ולסקז

ערוך את תשובתך בצורת טבלה – התייחס למושגים הבאים:

 • מיקום דמות האמן

 • מעשיה

 • היחס של האמן אל הצופה

 • מעמדו ביחס לשאר הדמויות המופיעות

 

7. זוגות בבארוק

היצירה "דיוקן עצמי עם איזבלה ברנדט" של רובנס והיצירה "דיוקן עצמי עם ססקיה" של

רמברנדט

 1. הסבר היכן מתואר כל אחד מהזוגות

 2. תאר ביטוי אחד לקשר בין בני הזוג ביצירה של רמברנדט ושני ביטויים לקשר ביצירה של רובנס

 3. ציין שני מאפיינים של הבארוק והסבר כיצד הם באים לידי ביטוי בכל אחת מהיצירות, (מאפיין אחד לכל יצירה)

 

8. טבע דומם – פיטר קלאס

 1. הסבר כיצד התפתחו בהולנד ציורי הז'אנר

 2. תאר את היצירה וציין מאפיין אחד של הבארוק הבא לידי ביטוי ביצירה, הסבר כיצד קשור מאפיין זה לסמליות שביצירות ההולנדיות

 

 

 

העת החדשה – ניאו-קלאסיקה ורומנטיקה

 

ניאו-קלאסיקה

1. מאדאם רקמייה של ז'אק לואי דויד והאודליסק של אנגר.

א - ערוך את ההשוואה בין שתי היצירות. התייחס למושגים הבאים:

עיצוב הדמות (יחס למציאות), הזמן שאליו מכוון האמן את היצירה, התרבות המוצגת

ברקע.

ב - מדוע הייתה ביקורת חריפה על אנגר וציורו האודליסק ומה היה ההסבר של אנגר

לביקורת

 

הרומנטיקה:

1. המאחה העירומה של גויה לבין הפסל – פאולינה בורגזה כוונוס המנצחת – של אנטוניו

קנובה

א. כיצד מתייחס כל אמן לדמות האישה, פרט בהרחבה

ב. הסבר מהי "מאחה" ומדוע הציור היה בבחינת סיכון לקריירה של גויה

ג. הסבר כיצד כל אחד מהאמנים משקף את הזרם האמנותי שאותו הוא מייצג – ציין מאפיין

אחד לכל יצירה

 

2. זוועות אנושיות – ג'ריקו – הרפסודה של מדוזה מול זה גרוע יותר - תחריט של גויה

א. מהי הזוועה שמתאר כל אחד מהאמנים

ב. כיצד מציג כל אחד מהאמנים את הזוועה – איך הוא גורם לצופה לחוות את הזוועה

 

3.

© מבחנים, 2011-2012.