ארבעת התנאים לקיומה של "מדינה ריבונית"



א. אוכלוסייה מוגדרת המורכבת מאזרחים ומתושבים שאינם אזרחים. 

ב. שטח: תחום גיאוגרפי מוגדר שבו חל משפט המדינה ובמסגרתו היא מפעילה את סמכותה. 

ג. שלטון, גוף בעל סמכות במדינה. 

ד. ריבונות: יכולת השלטון לבצע את תפקידו, להחליט על המדיניות ולבצעה, מתן לגיטימציה לשלטון מצד האזרחים ומצד מדינות אחרות.

א.ש.ש.ר


© מבחנים, 2011-2012.